پساب سوز صنعتی

پساب صنایع مختلف از قبیل صنایع شیمیایی، دارویی، رنگ و رزین، پاالیشگاه و پتروشیمی ها و … در صورت عدم مدیریت صحیح، به آسانی وارد آبهای زیر زمینی شده و با توجه به وجود انواع عناصر شیمیایی، فلزات سنگین و … باعث بروز مشکالت جدی برای سالمت انسان از جمله سرطان خواهد شد. صنایع مادر از جمله: صنعت نفت و گاز، پتروشیمی، آهن و فوالد، مس و آلومینیوم، صنایع معدنی و … از جمله صنایع تولید کننده حجم باالیی از پساب های صنعتی می باشند که بعضا بخش زیادی از این پساب قابل بازیافت می باشد. شرکت فالتک از سال 1398 افتخار همکاری با پژوهشگاه شرکت نفت و همچنین تعداد زیادی از صنایع مادر از جمله: فوالد، نفت، گاز، پتروشیمی، رنگ و رزین و … را داشته است.

برای برقراری ارتباط جهت خرید این محصول می توانید فرم زیر را کامل کنید.

فهرست