پاکسازی مخازن نفت خام (بدون نیاز به ورود)

لجن های نفتی تقریبا شامل تا بیش از %75مواد نفتی می باشد

مراحل انجام پروسه :

 گام اول:
پس آماده سازی مخزن و نصب تجهیزات به بدنه آن، نفت باقیمانده در مخزن توسط یک دستگاه پمپ به خارج  از مخزن هدایت شده و پس از عبور از فیلتر مجددا از طریق یک نازل با فشار بالا به داخل مخزن تزریق می شود. فشار مایع ورودی باعث حذف لجن ته نشین شده خواهد شد.

گام دوم:
لجن باقیمانده در مخزن را می توان بوسیله رباتهای طراحی شده به منظور پاکسازی نهایی، جمع آوری و مستقیما به خارج پمپ کرد.

گام سوم:
ضایعات ، شن و ماسه باقیمانده در فیلترها بوسیله روش پیرولیز مجددا بازیافت شده و پاکسازی نهایی روی آن انجام می پذیرد.

برای برقراری ارتباط جهت خرید این محصول می توانید فرم زیر را کامل کنید.

فهرست