لاشه سوز

در آزمایشگاههای صنایع دارویی و پزشکی، مرغداریهای صنعتی، دامداری ها و … هرروز تعداد زیادی از حیوانات مختلف به دالیل مختلف تلف میشوند که اگر بهدرستی معدوم نگردند میتوانند آلودگی زیادی را گسترش داده و بیماریهای مختلفی را در محیط پخش کند. بهترین راه جهت از بین بردن آالیشات دامی و یا الشه حیوانات بیمار ، سوزاندن الشه بوسیله کوره های الشه سوز میباشد. این روش مطمئن ترین راه برای از بین عوامل عفونی است. استفاده از این کوره ها سبب جلوگیری از بسیاری بیماریهای مشترک و خطرناک شده و از آلودگی محیط زیست و منابع آب زیر زمینی که بر اثر دفن الشه ها حاصل میگردد جلوگیری مینماید.

برای برقراری ارتباط جهت خرید این محصول می توانید فرم زیر را کامل کنید.

فهرست