سوزاننده گازهای آلاینده

پایش گازهای خروجی در صنایع مختلف از قبیل: نفت و گاز، شیمیایی، خوراکی و … نشانگر آن است که آلودگی های ناشی از گازهای خروجی تولید شده در طی فرآیند های تولید در کارخانجات، می بایست توسط سیستم های سوزاننده گازهای آالینده امحاء گردد. در غیر اینصورت غلظت کربن منواکسید (CO) موجود در گازهاي خروجی از دودکش کارخانجات بسیار فراتر از حد مجاز شده و این موضوع عالوه بر ایجاد مشکالت زیست محیطی، جریمه هاي مالی سازمان محیط زیست را هم در پی دارد. دماي کاري برای سوزاننده های گازهای زائد با توجه به نوع صنعت متغیر می باشد. در طی این فرآیند، CO محتوی در گازهای پسماند به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده و پارامترهای آالینده آن به محدوده استاندارد محیط زیست خواهد رسید.

برای برقراری ارتباط جهت خرید این محصول می توانید فرم زیر را کامل کنید.

فهرست