زباله سوز صنعتی

صنایع پلیمری، دارویی، شیمیایی، پتروشیمی، پاالیشگاهها، بنادر و اسکله ها، سکوهای نفتی، نیروگاهها و… از جمله صنایع متقاضی این دستگاهها می باشند. زباله سوزهای صنعتی برای امحاء انواع پسماند غیر قابل بازیافت و سایر پسماندهای حاصل از فعالیتهای صنعتی و شیمیایی کاربرد دارد.

برای برقراری ارتباط جهت خرید این محصول می توانید فرم زیر را کامل کنید.

فهرست