زباله سوز سیار

زباله سوزهای سیار فالتِک از قابلیت جابجایی بین سایتهای مختلف برخوردار می باشند. از جمله کاربردهای این سری می توان به استفاده در اردوگاهها، سایتهای عمرانی، کمپهای اضطراری و جمع آوری و امحاء سیار زباله های شهری و بیمارستانی اشاره نمود. زباله سوزهای با قابلیت جابجایی بین سایتهای مختلف از امکان زباله سوزی در حین حرکت نیز برخوردار هستند.هدف از تولید این زباله سوزها مدیریت پسماند در سایتهای موقت، کمپهای اضطراری و سایر محل های اسکان موقت می باشد.

برای برقراری ارتباط جهت خرید این محصول می توانید فرم زیر را کامل کنید.

فهرست